ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit van de leverancier

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – De Prijs

Artikel 6 – Klachten en Garantie

Artikel 7 – Levering en Uitvoering

Artikel 8 – Retourgarantie Consumenten

Artikel 9 – Retourneren B2B

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de leverancier

Health & Beauty Services h/o Beautycosmetic

Rechtzaad 15 (208)

4703 RC Roosendaal

KvK Nummer: 63239957

BTW Nummer: NL855150993B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen leverancier en afnemer.

2.Voor de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Ingeval dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de leverancier, voor de overeenkomst op afstand gesloten wordt, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn of deze op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kunnen in afwijking lid 2, de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager of kunnen de Algemene Voorwaarden op verzoek van de afnemer op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

4.Ingeval naast de Algemene Voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een beknopte omschrijving van de producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken en meer gedetailleerde informatie is op te vragen via het contactformulier. Daar waar de leverancier gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud, tenzij anders vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de leverancier niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

1.De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de leverancier onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De afnemer kan de overeenkomst ontbinden zolang de leverancier de ontvangst van de aanvaarding niet heeft bevestigd.

3.Ingeval de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft de leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen zal de leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De leverancier kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.

5.De leverancier zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer of op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.contactgegevens van de leverancier zodat de afnemer klachten kan indienen;

b.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c.de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

d.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6.Bij aankoop van apparatuur of bestellingen van > € 1.000,00 geldt een aanbetaling van 50% van het bestelde, het restant bedrag dient uiterlijk bij de aflevering van de goederen te worden voldaan.

Artikel 5 – De prijs

1.Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens aanpassingen als gevolg van gewijzigde btw-tarieven.

2.In afwijking tot lid 1 kan de leverancier producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markten en waar de leverancier geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld.

3.Prijsverhoging binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.Prijsverhoging vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de leverancier dit bedongen heeft en/of

a.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen

b.de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 6 – Klachten en Garantie

1.Klachten over een levering dienen in eerste instantie telefonisch gemeld te worden via de klantenservice op op telefoonnummer +31 (0)652189257, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Onze medewerkers staan u graag te woord en zullen dan met betreffende bezorger contact opnemen inzake de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product op de juiste wijze bij de afnemer op locatie af te leveren.

2.Klachten over een product zelf dienen schriftelijk gemeld te worden, dit kan ook via het contactformulier. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk zodat wij voor u contact kunnen opnemen met de fabrikant of  groothandel en hierin voor u kunnen bemiddelen. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen, in ieder geval zullen wij uw klacht persoonlijk behandelen.

3.Klachten worden gemiddeld binnen 14 dagen afgehandeld. De afhandeling van een klacht is altijd schriftelijk, zodra de klacht is afgewikkeld ontvangt de afnemer een terugkoppeling met betrekking tot de klachtafwikkeling.

4.Op alle apparatuur die geleverd wordt is garantie van toepassing, hoelang de garantie duurt is afhankelijk van het product maar voor de meeste apparatuur geldt een garantie van één jaar. Ingeval dit afwijkt kan de afnemer dit lezen in de schriftelijke bevestiging die wordt meegeleverd bij het aangekochte product. Op verbruiks- en gebruiksproducten kunnen wij slecht een beperkte garantie bieden, ontdekt de afnemer bij één van deze artikelen een gebrek of defect dient dit binnen 48 uur gemeld te worden.

5.Gaat een product binnen de garantieperiode kapot, zal dat conform de garantiebepalingen vergoed dan wel gerepareerd worden, dit geldt echter niet als er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Zonder garantiebewijs e/o aankoopbon kan niet worden terugbetaald.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

1.De leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer aan leverancier kenbaar heeft gemaakt.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal leverancier geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een  andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.Na ontbinding conform het vorige lid zal de leverancier het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de leverancier tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Retourgarantie Consumenten

Conform de wet ‘kopen op afstand’ heeft een consument bij een aankoop op afstand (koop via internet of telefoon) het recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen na aflevering van het product. Dat wil zeggen dat een product binnen deze periode mag worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer de portokosten voor het terugsturen betaalt.

Indien de consument zich bedenkt over een gedane bestelling kan deze binnen 7 werkdagen deugdelijk verpakt, ongeopend en voldoende gefrankeerd retour gestuurd worden en zullen wij het betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terugstorten.

Artikel 9 – Retourneren B2B

Bij zakelijke klanten gelden andere regels ten aanzien van herroepingsrecht/retourneren.

Een leverancier is wettelijk niet verplicht dit te bieden zoals voor consumenten.

Wij willen voor onze zakelijke relaties duidelijk stellen wanneer een order definitief is onder welke voorwaarden en wanneer het mogelijk is goederen te retourneren;

1. de order is definitief geplaatst zodra de (aan)betaling is verricht

2. bij annulering van een definitieve order kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht

3. na reclame in verband met incompleetheid of beschadiging

4. in/na overleg met onze klantenservice

5. verzending/ophalen van de goederen en de kosten wordt in overleg gedaan

6. betaalde bedragen zullen, eventueel na verrekening met het onder 2 en 5 genoemde, zo spoedig mogelijk worden terugbetaald

Een en ander met in acht neming van het bepaalde in artikel 6 en 7.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij leverancier partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2.De rechtbank Zeeland West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.